• cadenza
  • cadenza
  • cadenza
  • cadenza
  • cadenza

SILVER

5822A

Kia Store Clarksville

1 3 7 ,2 1 1

20 Hi-Res Photos

$ 3,950 or Apply For Credit

BLACK

C4149B

Kia Store Clarksville

1 7 6 ,8 4 9

20 Hi-Res Photos

$ 4,350 or Apply For Credit

White

C3303A

Kia Store Clarksville

1 0 2 ,5 5 9

20 Hi-Res Photos

$ 5,350 or Apply For Credit

BEIGE

C4225C

Kia Store Clarksville

1 2 9 ,7 0 9

19 Hi-Res Photos

$ 5,350 or Apply For Credit

GREEN

C3286A

Kia Store Clarksville

8 5 ,8 7 3

18 Hi-Res Photos

$ 5,650 or Apply For Credit

SILVER

C2969A

Kia Store Clarksville

1 4 4 ,0 1 4

18 Hi-Res Photos

$ 5,750 or $53/mo*

RED

C4245A

Kia Store Clarksville

6 8 ,6 9 8

19 Hi-Res Photos

$ 7,800 or Apply For Credit

RED

C4284A

Kia Store Clarksville

1 1 5 ,9 4 8

20 Hi-Res Photos

$ 7,950 or $77/mo*

Spicy Red Metal

C3329A

Kia Store Clarksville

1 0 6 ,9 1 9

20 Hi-Res Photos

$ 8,950 or $98/mo*

RED

5847

Kia Store Clarksville

1 0 8 ,5 0 4

20 Hi-Res Photos

$ 9,350 or $124/mo*

Bright Silver

C4391A

Kia Store Clarksville

7 8 ,0 0 9

17 Hi-Res Photos

$ 9,790 or $132/mo*

SILVER

C4363B

Kia Store Clarksville

9 6 ,1 2 6

20 Hi-Res Photos

$ 9,850 or $106/mo*

RED

C4167A

Kia Store Clarksville

1 0 4 ,3 2 7

20 Hi-Res Photos

$ 9,950 or $136/mo*

RED

C4384A

Kia Store Clarksville

8 7 ,7 6 8

19 Hi-Res Photos

$ 10,547 or $103/mo*

RED

C3279A

Kia Store Clarksville

1 0 2 ,8 6 6

20 Hi-Res Photos

$ 10,950 or $131/mo*

WHITE

5835

Kia Store Clarksville

4 0 ,0 0 6

20 Hi-Res Photos

$ 11,500 or $132/mo*

SILVER

5846

Kia Store Clarksville

2 4 ,5 0 3

20 Hi-Res Photos

$ 11,990 or $123/mo*

Black

5842

Kia Store Clarksville

7 8 ,0 3 0

21 Hi-Res Photos

$ 11,990 or $176/mo*

Black

C4291A

Kia Store Clarksville

1 0 6 ,1 2 7

20 Hi-Res Photos

$ 12,950 or $164/mo*

Sport Blue Meta

5833

Kia Store Clarksville

4 2 ,6 8 7

21 Hi-Res Photos

$ 12,956 or $194/mo*

Black

C4274A

Kia Store Clarksville

2 9 ,1 7 4

20 Hi-Res Photos

$ 13,690 or $146/mo*

BLACK

C3174A

Kia Store Clarksville

9 1 ,4 2 0

19 Hi-Res Photos

$ 13,890 or $213/mo*

Bright Silver

C3139A

Kia Store Clarksville

3 0 ,9 7 5

17 Hi-Res Photos

$ 13,900 or $149/mo*

Silver

C2517A

Kia Store Clarksville

3 9 ,9 7 7

21 Hi-Res Photos

$ 13,900 or $213/mo*

Abyss Blue

5834

Kia Store Clarksville

2 4 ,6 7 0

21 Hi-Res Photos

$ 13,951 or $149/mo*

SILVER

5862

Kia Store Clarksville

3 4 ,7 5 5

18 Hi-Res Photos

$ 13,990 or $150/mo*

DARK CHERRY

C4429A

Kia Store Clarksville

5 4 ,8 6 7

10 Hi-Res Photos

$ 14,684 or $193/mo*

BLACK

5840A

Kia Store Clarksville

1 8 ,0 0 3

20 Hi-Res Photos

$ 14,690 or $160/mo*

Indigo Blue Pea

C4164X

Kia Store Clarksville

2 6 ,5 6 6

21 Hi-Res Photos

$ 14,990 or $186/mo*

BLACK

C4333A

Kia Store Clarksville

2 2 ,3 0 4

20 Hi-Res Photos

$ 15,390 or $169/mo*

MAROON

C4370A

Kia Store Clarksville

1 6 ,9 2 2

21 Hi-Res Photos

$ 15,490 or $170/mo*

Alien II

C4365A

Kia Store Clarksville

1 0 ,9 0 1

17 Hi-Res Photos

$ 15,879 or $176/mo*

red

5832

Kia Store Clarksville

3 5 ,4 7 5

19 Hi-Res Photos

$ 15,900 or $201/mo*

BLACK

C3298A

Kia Store Clarksville

5 0 ,0 8 3

20 Hi-Res Photos

$ 15,900 or $176/mo*

Aurora Black

C4426X

Kia Store Clarksville

1 4 ,7 6 8

17 Hi-Res Photos

$ 15,990 or $177/mo*

BLACK

C4297A

Kia Store Clarksville

6 0 ,2 8 7

21 Hi-Res Photos

$ 16,590 or $186/mo*

BLACK

C4329A

Kia Store Clarksville

3 0 ,0 9 7

20 Hi-Res Photos

$ 16,680 or $213/mo*

SILVER

C4427A

Kia Store Clarksville

5 9 ,7 6 7

18 Hi-Res Photos

$ 16,690 or $187/mo*

Remington Red M

C3324A

Kia Store Clarksville

2 2 ,2 4 2

20 Hi-Res Photos

$ 16,790 or $188/mo*

RED

C3262A

Kia Store Clarksville

4 0 ,5 8 8

21 Hi-Res Photos

$ 16,990 or $218/mo*

SILVER

C3237A

Kia Store Clarksville

3 5 ,2 6 2

20 Hi-Res Photos

$ 17,279 or $195/mo*

Barcelona Red M

C4299A

Kia Store Clarksville

4 4 ,5 3 5

22 Hi-Res Photos

$ 17,390 or $196/mo*

BLUE

C4366A

Kia Store Clarksville

6 7 ,4 3 6

22 Hi-Res Photos

$ 17,890 or $232/mo*

Dyno Blue Pearl

5836

Kia Store Clarksville

1 0

20 Hi-Res Photos

$ 18,400 or $210/mo*

GREEN

C4286A

Kia Store Clarksville

2 0 ,3 2 5

19 Hi-Res Photos

$ 18,990 or $218/mo*

WHITE

C4187B

Kia Store Clarksville

2 0 ,1 7 9

21 Hi-Res Photos

$ 19,400 or $224/mo*

SILVER

5812A

Kia Store Clarksville

7 1 ,6 1 4

21 Hi-Res Photos

$ 19,586 or $274/mo*

RUBY RED

5848

Kia Store Clarksville

6 ,2 1 5

22 Hi-Res Photos

$ 19,590 or $227/mo*

TITANIUM SILVER

5855

Kia Store Clarksville

2 3 ,9 5 0

22 Hi-Res Photos

$ 19,890 or $231/mo*

BRONZE

C4239A

Kia Store Clarksville

2 0 ,8 5 1

20 Hi-Res Photos

$ 19,944 or $231/mo*

SILVER

C4434A

Kia Store Clarksville

1 1 ,7 3 9

20 Hi-Res Photos

$ 20,990 or $246/mo*

Red Hot

5863

Kia Store Clarksville

9 ,1 9 6

17 Hi-Res Photos

$ 22,390 or $265/mo*

Titanium Silver

5852

Kia Store Clarksville

6 8 ,4 0 6

12 Hi-Res Photos

$ 23,690 or $322/mo*

BLUE

5854

Kia Store Clarksville

3 5 ,1 9 3

22 Hi-Res Photos

$ 24,390 or $333/mo*

White

C4276B

Kia Store Clarksville

2 8 ,8 7 6

21 Hi-Res Photos

$ 24,580 or $295/mo*

Flame Red Clear

C4164A

Kia Store Clarksville

1 8 ,3 4 4

17 Hi-Res Photos

$ 24,680 or $338/mo*

Ebony Black

C4214A

Kia Store Clarksville

4 7 ,1 2 9

22 Hi-Res Photos

$ 24,749 or $297/mo*

Bright White

5849

Kia Store Clarksville

3 0 ,9 7 8

22 Hi-Res Photos

$ 24,990 or $300/mo*

Blue Velvet Met

5858

Kia Store Clarksville

1 4 ,7 1 7

22 Hi-Res Photos

$ 25,590 or $309/mo*

TITANIUM

C3328A

Kia Store Clarksville

2 ,4 7 9

22 Hi-Res Photos

$ 26,990 or $328/mo*

Titanium Silver

5853

Kia Store Clarksville

3 0 ,1 2 8

22 Hi-Res Photos

$ 26,994 or $328/mo*

GRAY

5851

Kia Store Clarksville

7 ,6 3 4

17 Hi-Res Photos

$ 32,890 or $409/mo*

Cardinal Red

5857

Kia Store Clarksville

3 ,8 6 3

20 Hi-Res Photos

$ 36,872 or $463/mo*

SILVER

5861A

Kia Store Clarksville

2 8 ,9 0 0

25 Hi-Res Photos

$ 37,990 or $478/mo*

Inventory Available @ Sister Stores

-

K5290B

Kia Store Preston

1 3 9 ,9 1 2

30 Hi-Res Photos

$ 1,995 or Apply For Credit

-

K4288A

Kia Store Preston

1 7 3 ,0 6 0

35 Hi-Res Photos

$ 2,987 or Apply For Credit

-

K5194C

Kia Store Preston

1 5 5 ,0 9 1

32 Hi-Res Photos

$ 2,995 or Apply For Credit

-

K5241A

Kia Store Preston

1 1 8 ,3 3 5

33 Hi-Res Photos

$ 4,039 or Apply For Credit

-

K5364A

Kia Store Preston

1 5 6 ,0 0 0

34 Hi-Res Photos

$ 5,143 or Apply For Credit

-

K5356A

Kia Store Preston

1 5 1 ,9 1 0

30 Hi-Res Photos

$ 5,209 or $43/mo*

GRAY

K5255B

Kia Store Preston

1 5 6 ,8 3 3

32 Hi-Res Photos

$ 5,281 or Apply For Credit

-

K4586A

Kia Store Preston

8 1 ,9 2 5

33 Hi-Res Photos

$ 5,664 or Apply For Credit

-

K4477A

Kia Store Preston

1 5 9 ,7 1 9

39 Hi-Res Photos

$ 6,183 or Apply For Credit

-

K4500A

Kia Store Preston

1 6 2 ,3 3 6

34 Hi-Res Photos

$ 6,468 or Apply For Credit

-

K5434A

Kia Store Preston

1 3 1 ,9 0 0

34 Hi-Res Photos

$ 6,651 or Apply For Credit

-

K3237B

Kia Store Preston

1 5 5 ,6 5 0

33 Hi-Res Photos

$ 6,730 or Apply For Credit

-

K4546A

Kia Store Preston

1 1 6 ,9 0 2

35 Hi-Res Photos

$ 7,205 or Apply For Credit

-

K5250A

Kia Store Preston

1 3 4 ,7 2 8

33 Hi-Res Photos

$ 7,469 or $87/mo*

-

K4563A

Kia Store Preston

1 0 9 ,8 2 5

34 Hi-Res Photos

$ 7,783 or Apply For Credit

SILVER

K4415A

Kia Store Preston

5 1 ,3 8 6

33 Hi-Res Photos

$ 8,211 or Apply For Credit

Black

M2530A

Kia Store Etown

1 2 9 ,6 1 6

20 Hi-Res Photos

$ 8,990 or Apply For Credit

WHITE

U5110

Kia Store Preston

9 7 ,1 4 3

20 Hi-Res Photos

$ 9,489 or $101/mo*

Black seat trim

K5382A

Kia Store Preston

1 0 2 ,7 6 5

36 Hi-Res Photos

$ 9,589 or $102/mo*

-

K5273A

Kia Store Preston

6 0 ,8 0 2

44 Hi-Res Photos

$ 9,995 or $95/mo*

-

K5062A

Kia Store Preston

1 1 0 ,1 1 1

36 Hi-Res Photos

$ 10,190 or $140/mo*

-

K4583A

Kia Store Preston

7 7 ,7 6 1

36 Hi-Res Photos

$ 10,198 or $112/mo*

Red

K4392A

Kia Store Preston

7 4 ,0 8 6

30 Hi-Res Photos

$ 10,481 or Apply For Credit

-

K4506A

Kia Store Preston

1 0 7 ,9 5 2

32 Hi-Res Photos

$ 10,641 or $149/mo*

Bronze Metallic

M2805A

Kia Store Etown

4 0 ,9 3 2

17 Hi-Res Photos

$ 10,860 or $129/mo*

Aurora Black Pe

K5169A

Kia Store Preston

3 9 ,9 8 1

33 Hi-Res Photos

$ 11,736 or $119/mo*

-

K4466A

Kia Store Preston

8 1 ,7 9 6

35 Hi-Res Photos

$ 11,860 or $146/mo*

BLACK

U5090

Kia Store Preston

4 ,8 9 9

45 Hi-Res Photos

$ 11,995 or $123/mo*

-

K5056A

Kia Store Preston

3 3 ,9 6 7

40 Hi-Res Photos

$ 11,995 or $140/mo*

Black

U5091

Kia Store Preston

4 2 ,7 4 0

31 Hi-Res Photos

$ 11,995 or $123/mo*

WHITE

K5255A

Kia Store Preston

5 2 ,6 7 8

37 Hi-Res Photos

$ 12,399 or $128/mo*

Black

U5104

Kia Store Preston

1 0 ,7 1 2

30 Hi-Res Photos

$ 12,814 or $134/mo*

-

K4448A

Kia Store Preston

4 3 ,8 3 4

43 Hi-Res Photos

$ 12,999 or $155/mo*

-

K5430A

Kia Store Preston

7 9 ,5 7 0

37 Hi-Res Photos

$ 13,156 or $198/mo*

-

K5284A

Kia Store Preston

7 9 ,7 6 1

37 Hi-Res Photos

$ 13,336 or $141/mo*

Pacific Blue

K4515A

Kia Store Preston

7 4 ,9 0 2

38 Hi-Res Photos

$ 13,687 or $176/mo*

Signal Red

17438

Kia Store Etown

8 ,5 6 0

16 Hi-Res Photos

$ 13,990 or $150/mo*

Signal Red

17449

Kia Store Etown

4 6 ,2 6 6

19 Hi-Res Photos

$ 13,990 or $150/mo*

White

17456

Kia Store Etown

4 5 ,9 8 6

16 Hi-Res Photos

$ 13,990 or $150/mo*

WHITE

U5113

Kia Store Preston

1 4 ,9 0 4

22 Hi-Res Photos

$ 15,224 or $167/mo*

Red

K5266A

Kia Store Preston

2 7 ,4 5 0

34 Hi-Res Photos

$ 15,540 or $171/mo*

Silver

M2800A

Kia Store Etown

1 0 ,7 8 8

17 Hi-Res Photos

$ 15,900 or $176/mo*

Shadow Black

17433

Kia Store Etown

3 6 ,1 7 0

18 Hi-Res Photos

$ 15,900 or $176/mo*

Bright Silver

17458

Kia Store Etown

1 6 ,0 9 0

17 Hi-Res Photos

$ 15,990 or $177/mo*

Redline 2-Coat

17447

Kia Store Etown

1 9 ,0 5 9

19 Hi-Res Photos

$ 15,990 or $177/mo*

Header Orange

17454

Kia Store Etown

1 6 ,0 0 9

18 Hi-Res Photos

$ 15,990 or $177/mo*

BLACK

M2736A

Kia Store Etown

6 7 ,6 1 4

16 Hi-Res Photos

$ 15,990 or $177/mo*

Aurora Black

17459

Kia Store Etown

1 5 ,2 9 0

17 Hi-Res Photos

$ 15,990 or $177/mo*

Fathom Blue

17436

Kia Store Etown

2 1 ,6 0 8

17 Hi-Res Photos

$ 16,500 or $184/mo*

Ebony Black

17466

Kia Store Etown

5 7 ,2 3 6

18 Hi-Res Photos

$ 16,990 or $218/mo*

BLACK

17421

Kia Store Etown

3 4 ,5 7 5

16 Hi-Res Photos

$ 16,990 or $191/mo*

White

K1658A

Kia Store Preston

1 3 ,1 5 4

38 Hi-Res Photos

$ 17,051 or $192/mo*

WHITE

U5098

Kia Store Preston

1 6 ,2 5 1

36 Hi-Res Photos

$ 17,054 or $219/mo*

-

K5312A

Kia Store Preston

1 9 ,9 2 3

36 Hi-Res Photos

$ 17,729 or $201/mo*

BLACK

K5445A

Kia Store Preston

4 7 ,5 9 6

36 Hi-Res Photos

$ 18,555 or $212/mo*

Blue

U5093

Kia Store Preston

1 1 ,0 0 6

30 Hi-Res Photos

$ 18,752 or $215/mo*

-

K5297A

Kia Store Preston

6 ,5 7 4

38 Hi-Res Photos

$ 18,984 or $218/mo*

Graphite Steel

17452

Kia Store Etown

1 5 ,2 5 0

17 Hi-Res Photos

$ 18,990 or $218/mo*

Twilight Blue

17445

Kia Store Etown

5 2 ,7 4 7

17 Hi-Res Photos

$ 18,990 or $218/mo*

Ruby Red Metall

17408

Kia Store Etown

2 4 ,9 4 9

17 Hi-Res Photos

$ 19,500 or $225/mo*

Crystal Black P

17444

Kia Store Etown

6 7 ,5 5 6

19 Hi-Res Photos

$ 20,900 or $279/mo*

Solar Yellow

17468

Kia Store Etown

2 7 ,5 1 0

19 Hi-Res Photos

$ 20,990 or $246/mo*

GRAY

K5328A

Kia Store Preston

1 7 ,9 6 6

36 Hi-Res Photos

$ 21,235 or $249/mo*

Red

U5102

Kia Store Preston

2 5 ,5 6 7

23 Hi-Res Photos

$ 21,759 or $256/mo*

-

K4421A

Kia Store Preston

1 5 ,3 9 0

43 Hi-Res Photos

$ 21,896 or $258/mo*

Titanium Silver

M2846A

Kia Store Etown

7 1 ,1 3 4

18 Hi-Res Photos

$ 21,990 or $296/mo*

RED

K5411A

Kia Store Preston

2 4 ,2 9 6

44 Hi-Res Photos

$ 22,084 or $261/mo*

GRAY

U5112

Kia Store Preston

2 0 ,9 3 0

38 Hi-Res Photos

$ 22,332 or $264/mo*

WHITE

U5103

Kia Store Preston

2 3 ,3 5 9

54 Hi-Res Photos

$ 22,687 or $269/mo*

Clear White

17460

Kia Store Etown

1 3 ,5 4 7

15 Hi-Res Photos

$ 22,990 or $273/mo*

Black

17396A

Kia Store Etown

6 1 ,0 6 0

19 Hi-Res Photos

$ 23,990 or $327/mo*

SILVER

K1919A

Kia Store Preston

1 3 ,3 3 4

35 Hi-Res Photos

$ 24,046 or $288/mo*

Titanium Silver

17441A

Kia Store Etown

8 ,0 0 0

17 Hi-Res Photos

$ 24,900 or $299/mo*

Dark Cherry

17461

Kia Store Etown

2 0 ,1 4 7

19 Hi-Res Photos

$ 24,990 or $300/mo*

RED

17464

Kia Store Etown

4 7 ,8 0 9

16 Hi-Res Photos

$ 24,990 or $300/mo*

WHITE

U5084

Kia Store Preston

2 3 ,3 9 4

40 Hi-Res Photos

$ 24,995 or $301/mo*

Green

K4535A

Kia Store Preston

2 0 ,5 2 1

30 Hi-Res Photos

$ 25,995 or $314/mo*

-

K5341A

Kia Store Preston

4 2 ,0 7 9

43 Hi-Res Photos

$ 26,084 or $360/mo*

-

K3653A

Kia Store Preston

2 1 ,3 0 3

38 Hi-Res Photos

$ 27,154 or $330/mo*

-

U5100A

Kia Store Preston

2 0 ,6 0 6

42 Hi-Res Photos

$ 27,339 or $333/mo*

Snow White Pear

17422

Kia Store Etown

7 ,1 0 0

17 Hi-Res Photos

$ 27,900 or $340/mo*